Zorg

← Terug naar Huveneersschool

Gras groeit niet door eraan te trekken!

 

ZORGBELEID Huveneersschool WINTAM

Het  zorgbeleid bestaat uit 4 fases en geeft onze werking handvatten om de zorg voor onze kinderen kwaliteitsvol uit te bouwen, te ondersteunen en te inspireren.

 

 

 

Fase 0 – Brede basiszorg

Wat hebben leerlingen nodig om te leren?  Dit is wat alle leerlingen nodig hebben om zich te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden. De school biedt voor alle leerlingen dezelfde brede basiszorg met aandacht voor de noden van elke leerling.

Doel

Een goed uitgebouwd zorgbeleid maakt een leeromgeving mogelijk die tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van een diverse groep leerlingen binnen het gemeenschappelijk curriculum.

Krachtlijnen

 • Krachtige Leeromgeving
 • Stimuleren
 • Differentiëren
 • Remediëren

Actoren

School met eventueel ondersteuning van CLB.

Inhoud

 • Zorgzaam handelen in de klas
 • Opvolgen van alle leerlingen
 • Betrekken van alle leerlingen
 • Samenwerken met ouders

Wanneer de brede basiszorg niet meer volstaat, meldt de leerkracht aan bij het zorgteam en stapt het zorgteam over naar fase 1.

 

Fase 1 – Verhoogde zorg

Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren? Een leerling heeft soms meer zorg nodig dan de brede basiszorg. De school besluit dan om over te stappen naar verhoogde zorg. Het zorgteam van de school bekijkt samen met leerling, ouders en leerkracht hoe de leerling op school extra zorg kan krijgen.

Doel

Maatregelen bieden aan leerlingen bij wie ongerustheid over leerontwikkeling ontstaat zodat de gestelde leerplandoelen toch bereikt kunnen worden.

Krachtlijnen

 • Remediëren
 • Differentiëren
 • Compenseren
 • Dispenseren

Actoren

De school in samenwerking met leerling en ouders, eventueel CLB als coach.

Zorgoverleg

De leden van het zorgteam komen op regelmatige basis samen en houden een brede kijk op het functioneren van de leerling.
Ouders en leerling worden betrokken om een goede samenwerking en afstemming tussen alle betrokkenen mogelijk te maken.

Het zorgteam onderneemt volgende acties:

 • Ondersteuningsbehoeften bepalen
 • Aanpak bepalen
 • Plannen, handelen en evalueren

Bij een stagnerende of negatieve evolutie informeert de school het CLB. Deze aanmelding kan de start zijn van fase 2.

 

Fase 2 – Uitbreiding van zorg

Wat als extra zorg op school niet voldoende is voor een leerling?
Het zorgteam van de school vraagt dan aan de ouders van de leerling toestemming om de hulp van het CLB in te schakelen. Het CLB gaat na wat de leerling nodig heeft om te leren.

Doel

Beter zicht krijgen op het functioneren van een kind binnen zijn context. Samen met leerling, ouders, schoolteam, CLB en eventueel andere actoren het aanbod beter afstemmen op de zorgvraag van de leerling.

Krachtlijnen

 • een zorgplan opstellen
 • kortdurende begeleiding
 • samenwerking met een ondersteuningsnetwerk

Formuleren van:

 • langetermijnperspectief en concrete kortetermijndoelen voor een leerling
 • ondersteuningsbehoeften van de leerling en zijn context
 • handelingsgericht advies dat gedragen wordt door alle betrokkenen
 • afspraken over plannen, handelen en evalueren van dat advies

Wanneer in fase 2 blijkt dat de maatregelen die nodig zijn om de leerling binnen de school mee te nemen binnen een gemeenschappelijk curriculum ofwel niet redelijk ofwel onvoldoende zijn, wordt overgegaan naar een individueel aangepast curriculum in fase 3.

Actoren

De school in nauwe samenwerking met leerling, ouders, CLB en andere externen : logopedie, kinesitherapie, revalidatiecentrum, psycholoog, psychiater, coach, …

 

Fase 3 – Individueel Aangepast Curriculum

Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren dan wat zijn school kan bieden?

Sommige leerlingen hebben specifieke onderwijsbehoeften. Deze leerlingen hebben langdurige en belangrijke problemen om het gemeenschappelijk curriculum te volgen.

Specifieke onderwijsbehoeften vragen om maatregelen in de school en/of klas.
Deze maatregelen zijn soms niet redelijk voor de school of kunnen er niet voldoende voor zorgen dat de leerling het gemeenschappelijk curriculum kan blijven volgen.

Het CLB-team, de leerling, zijn ouders en de school kunnen dan beslissen om een ‘verslag’ op te maken. Het opmaken van een ‘verslag’ houdt geen automatische overstap in naar een school voor buitengewoon onderwijs.

Scenario’s voor leerlingen met verslag:

Ouders en leerling kiezen voor:

 • IAC in huidige school voor gewoon onderwijs, mits akkoord school
 • Overstap naar school voor buitengewoon onderwijs

M-decreet

Het M-decreet of ‘decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften’ geeft aan hoe onze school omgaat met leerlingen die door een beperking de lessen niet zomaar kunnen volgen.

Onze school bouwde een zorgbeleid uit en gaat samen met de leerkrachten, de ouders, het CLB en andere externen na welke maatregelen een leerling met specifieke onderwijsbehoeften nodig heeft om de lessen te kunnen volgen.

Een maatregel of redelijke aanpassing vermindert de beperkingen waarmee leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te maken krijgen in een normale schoolomgeving.  Zo kunnen die leerlingen de lessen volgen en zich optimaal ontwikkelen.

Voorbeelden van maatregelen zijn : hulpmiddelen toelaten die het leren gemakkelijker maken, gebruik maken van koptelefoon, stappenplan, time-timer, geheugenkaart, study buddy, het aanbieden van structuur, duidelijke afspraken maken, individuele leerhulp aanbieden, variatie aanbrengen in de leerstof en de aanpak, een leerling vrijstellen van onderdelen van het leerprogramma en die vervangen door gelijkwaardige doelen en activiteiten, nog uitgebreider differentiëren, extra voor hoogbegaafde leerlingen (op zelfstandige basis), …

Als meer uitgebreide zorg nodig blijkt, bepaalt de school welke zorg in samenspraak met het CLB en de ouders en de leerling.

Voor leerlingen die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, zal onze school vanaf 1 september 2017 ondersteuning krijgen vanuit het ondersteuningsnetwerk. In dit ondersteuningsnetwerk brengen wij op gelijkwaardige basis en in co-creatie de expertise samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en vooral de leerkrachten die met deze leerlingen werken, te ondersteunen.

Ter info :

Een gemeenschappelijk curriculum wil zeggen dat de leerling de leerplandoelen in voldoende mate beheerst om het getuigschrift van de lagere school te behalen.

Een individueel aangepast curriculum (IAC) wil zeggen dat leerplandoelen op maat van de leerling worden opgesteld en hij de doelen van het gemeenschappelijk curriculum niet hoeft te halen. In het geval dat de leerling het getuigschrift van de lagere school niet behaalt, wordt er een attest gegeven.